DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG VÀ CÁC TỔ TRƯỞNG

(Ban hành kèm theo quyết định số 104/QĐ - THTH ngày 23 tháng 8 năm 2021)

 

1.  Bà Chử Thị Anh Hà - tổ trưởng.

     2.  Bà Trương Thị Tuyết Mai - tổ viên

3.  Ông Nguyễn Văn Quang - tổ viên.

4.  Ông Lục Văn Hùng - tổ viên.

5.  Ông Nguyễn Văn Chiến  - tổ viên.

6.  Bà Lục Thanh Thủy - TPT - tổ phó

7.  Ông Ngô Sỹ Tùng - tổ viên