Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ GDĐT;

         Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

        Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại các văn bản: Công văn số 531/UBND-KGVX ngày 18/02/2020 về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2020-2021; Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 7 Điều 1 Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

       Căn cứ Công văn số 1363/SGDĐT-QLT ngày 06/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021;

       Căn cứ Kế hoạch số 162/KH- UBND ngày10/06/2020 của ỦBND huyện Thanh Trì về  kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021 trên địa bàn huyện Thanh Trì;

        Căn cứ tình hình thực tế về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, trường TH Tứ Hiệp xây dựng dự thảo kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2020-2021 như sau: